Na czym polega umowa kupna sprzedaży?

Umowa kupna sprzedaży jest jedną z najbardziej popularnych umów. Każdy z nas nawet kilka razy dziennie jest w stanie zawrzeć taką umowę. Jej główną cechą jest przejście własności w zamian za cenę, która jest wyrażana w danej kwocie. Zawarcie takiej umowy umożliwia spieniężanie i nabywanie nie tylko własności ale także również innych praw rzeczowych np. majątkowych praw autorskich, czy związanych z małżeństwem. Dodatkowo taka umowa umożliwia również korzystanie z różnych postaci energii oraz z wody.

Bez wątpienia umowa sprzedaży ma charakter odpłatny. Wyznacznikiem takiego świadczenia sprzedawcy jest umówiona, określona cena, a więc ustalona przez obie strony i wyrażona w określonym pieniądzu wartość tej rzeczy lub prawa. Jeżeli z treści danej umowy wynika, że nabywający nie ma obowiązku zapłaty wyznaczonej ceny, taką czynność prawną należy klasyfikować jako umowę darowizny. Natomiast wprowadzenie przez strony do umowy innego niż cena elementu zastępczego spowoduje zakwalifikowanie takiej umowy jako umowy zamiany.

Ponadto ma ona charakter przyczynowy. Jej ważność zależy od tego, czy istnieje przyczyna prawna jej dokonania. Dla przykładu sprzedawca zawiera taką umowę, ponieważ chce otrzymać np.: za sprzedany samochód określoną kwotę. Natomiast kupujący chce otrzymać ten samochód. Zasadniczo tego typu umowa jest sposobem o podwójnym skutku, czyli czynnością zobowiązująco-rozporządzającą. Innymi słowy, taka umowa przenosi własność na nabywcę bez zbędnej konieczności zawierania osobnej umowy przenoszącej własność (art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego).

Pamiętajmy, że ta umowa kupna sprzedaży polega tylko na zobowiązaniu do przeniesienia własności rzeczy. Oznacza to, że przeniesienie własności rzeczy uzależnione jest tylko wtedy od dodatkowego zdarzenia. Tak jest na przykład w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna sprzedaży będą rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Do przeniesienia własności potrzebne będą w takiej sytuacji- przeniesienie posiadania rzeczy. To samo będzie dotyczyć wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności będą rzeczy przyszłe.

Ważna i istotną informacją dla wszystkich jest fakt, że przedmiotem sprzedaży nie mogą być rzeczy wyłączone z całkowitego obrotu. Bowiem umowa sprzedaży mająca za przedmiot rzeczy wyłączone jest po prostu nieważna i dlatego też jako umowa o świadczenie jest niemożliwa. Niektóre rzeczy natomiast mogą być przedmiotem sprzedaży tylko w momencie, o ile sprzedawca lub nabywca uzyskał do nich stosowne zezwolenie, czyli tzw.koncesję.