Cenne porady dotyczące pracy na postawie umowy zlecenia

Nie zawsze można liczyć na stałą posadę i umowę o pracę. Wielu przedsiębiorców oferuje umowę zlecenie, co również wiąże się z wieloma korzyściami dla osoby zatrudnionej, trzeba być jednak uważnym przy jej zawieraniu. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości. Dotyczy to tak naprawdę obu stron – zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

Zanim podpiszesz umowę zlecenie

Umowa zlecenia powinna zawierać zapis jasno określający minimalną stawkę godzinową (na podstawie wpisu Kapitalni.org). Mogłoby się wydawać, że dotyczy to wyłącznie umowy o pracę, ale zgodnie z aktualnymi przepisami prawa zleceniobiorcy również przysługuje co najmniej najniższa stawka godzinowa za każdą godzinę pracy. Co więcej, minimalne stawki godzinowe ulegają co jakiś czas zmianom, co wymaga wprowadzenia zmian w sporządzonych dokumentach. Kolejną kwestią będzie ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy, z czego ma jasno wynikać ile dokładnie godzin zostało przeznaczonych na wykonanie powierzonego zadania. Trzeba wobec tego ustalić sposób, w jaki zleceniobiorca potwierdzi liczbę godzin – może zrobić to w formie pisemnej lub elektronicznej. Na tym jednak nie koniec, gdyż wymagane jest archiwizowanie wszystkich dokumentów, mających związek z czasem pracy wykonywanych zleceń przez trzy lata.

Przy umowie zlecenia istotny jest nie tylko efekt końcowy wykonanego zadania, ale też staranności działania. Okazuje się, że jeśli zleceniodawca stwierdzi brak należytej staranności, może być to podstawą do odmowy wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy, nawet w przypadku prawidłowego wykonania zlecenia. Niektóre osoby mylnie utożsamiają umowę cywilnoprawną z umową o pracę, stosując tą pierwszą jako zamiennik dla tej drugiej. Jest to nie tylko niewłaściwe, ale też nielegalne. W przypadku umowy, w której znajdą się jakiekolwiek zapisy wskazujące na nawiązanie stosunku pracy, zostaną z tego wyciągnięte poważne konsekwencje. Mówić można tutaj o wszczęciu postępowania sądowego w sprawie o wykroczeniu i ustalenie stosunku pracy. Pracodawca musi wtedy liczyć się z możliwością nałożenia na niego kary finansowej do aż trzydziestu tysięcy złotych.